Poprawa efektywności energetycznej w firmie “PULANNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018- 31.07.2019
Całkowita wartość projektu: 742 478,77 zł
Kwota dofinansowania projektu: 392 366,78 zł

W dniu 14.11.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Poprawa efektywności energetycznej w firmie “PULANNA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację prac termomodernizacyjnych, dzięki którym ograniczone zostaną koszty funkcjonowania firmy oraz negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie, dzięki któremu budynek zostanie zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Planowanym efektem oraz celem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa “PULANNA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.